Obowiązujące wagi ocen w ZSTiO

Brak stroju

Czytanie ze zrozumieniem

Ćwiczenie na lekcji

Kartkówka

Nieprzygotowanie

Odpowiedź

Praca domowa

Praca klasowa

Praca na lekcji

Praca w grupach

Projekt

Propozycja oceny brak

Sprawdzian

Zadanie dodatkowe

Zeszyt

Testy

Zajęcia praktyczne

Olimpiady, zawody, konkursy

Aktywność WF

Reprezentacja klubowa

Recytacja

Prezentacja multimedialna

Aktywność

9

4

2

2

brak

4

1 – 4

6

2

3

8

brak

4

2 – 4

2 – 4

4

1 – 5

10

10

4

3

2

1 – 10

Przedziały średniej ważonej z ocen cząstkowych, na podstawie których wystawiane będą oceny śródroczne i końcoworoczne w ZSTiO:

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

od 1,75

od 2.51

od 3.51

od 4.51

od 5.21

do 2.50

do 3.50

do 4.50

do 5.20

do 6.00

Uczeń, który na danych zajęciach edukacyjnych uzyskał frekwencję śródroczną
i roczną nie niższą niż 95% ma prawo zgłosić się do nauczyciela przedmiotu o wyznaczenie zadania dodatkowego, którego wykonanie umożliwi mu podwyższenie oceny śródrocznej lub końcoworocznej o jeden stopień. Nauczyciel ma obowiązek takie zadanie uczniowi wyznaczyć. Frekwencja 95% dotyczy frekwencji ogólnej oraz z danego przedmiotu
i musi być utrzymana do wystawienia oceny. Po zadanie dodatkowe należy zgłosić się do nauczyciela w ciągu tygodnia od wystawienia oceny proponowanej, wykonać je
i oddać do oceny na tydzień przed wystawieniem oceny końcoworocznej. Nieoddanie pracy nie skutkuje oceną niedostateczną. Podwyższenie dotyczy oceny wystawionej na podstawie średniej ocen uzyskanej na koniec semestru, a nie oceny proponowanej.

Powyższy zapis nie dotyczy podwyższenia z oceny niedostatecznej i do oceny celującej.

Ocena dopuszczająca na koniec roku może być wystawiona, jeżeli średnia ocen ważonych z całego roku szkolnego wynosi co najmniej 1,75 oraz średnia ważona ocen
z semestru II wynosi co najmniej 1,5.