Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów, pełna wersja WSO zachowania jest dostępna w Statucie Szkolnym w Rozdziale 4 paragraf od 21 do 34.