WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

25 sierpnia 2017 

nastąpi przekazanie wyników, świadectw i dyplomów do szkół lub placówek macierzystych uczniów/słuchaczy/absolwentów.

Od 1 września 2017

będą udostępnianie do wglądu karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu oraz karty oceny
i dokumentacja z części praktycznej.

Uwaga!

Udostępnienie materiałów egzaminacyjnych następuje wyłącznie na pisemny wniosek zdającego.

Wglądy odbywają się w siedzibie OKE.  Szczegółowe informacje− znajdują się na stronie www.oke.wroc.pl.

 

  1. Harmonogram egzaminów zawodowych sesja maj-lipiec 2017
  2. Wgląd do prac egzaminacyjnych 
  3. Ponowne przystąpienie do egzaminu
  4. Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający 
  5. Deklaracja przystąpienia do egzaminu